WhatsApp

Açık Rıza Onayı

Açık Rıza Onayı

KİDOLOG
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA ONAYI 

EBA GARAJ ANONİM ŞİRKETİ'nin (Bundan böyle şirket, KİDOLOG olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla gerek KİDOLOG web sitesi aracılığı ile gerekse sair herhangi bir elektronik veya elektronik olmayan, basılı ve/veya sözlü her türlü yöntemle hakkımda toplayacağı/topladığı kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin www.kidolog.com adresinde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni okudum, inceledim ve konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldum. 

 

Bu bağlamda KİDOLOG tarafından 

 • Web sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin 
  • gerek kullanıcı sözleşmesinin amacının gerçekleştirilmesi 
  • gerek kidolog.com’un mesafeli satış sözleşmesinde mevcut amaçların gerçekleşmesinin sağlanması
  • gerekse kidolog uygulamasının amacının gerçekleştirilebilmesi

amaçları ile KİDOLOG tarafından işlenebileceğini, saklanabileceğini ve yine www.kidolog.com adresli internet sitesinin KVKK bölümünde yayınlanmış olan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası” ile “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtildiği şekilde işleyebileceğine, saklayabileceğine, imha edebileceği gibi anonim hale de getirebileceğine,

 • Kidolog uygulaması ve web sitesi üzerinden uzman/danışman ile gerçekleştirmiş olduğum online görüşmenin Kidolog tarafından kayıt altına alınarak mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum kidolog ve uzman/danışman ile paylaşılmasına, sair yollar ile işlenmesine, saklanmasına, kimliksiz hale getirilerek anonimleştirilmesine, imhasına, gerektiğinde resmi ve özel kurumlarla paylaşılmasına,
 • Kidolog uygulaması ve web sitesi üzerinden ve sair yöntemlerle Kidolog’a iletmiş olduğum sağlık ve cinsel hayat verilerimde dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel veri sıfatına sahip olan her türlü kişisel verimin Kidolog tarafından kayıt altına alınarak mesafeli satış sözleşmesine onay vermiş olduğum Sağlık Kurumu ve doktor/hekim/uzman/danışman ile paylaşılmasına, sair yollar ile işlenmesine, saklanmasına, kimliksiz hale getirilerek anonimleştirilmesine, imhasına, gerektiğinde resmi ve özel kurumlarla paylaşılmasına,
 • Özel nitelikli kişisel verilerimde dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği şekil ve şartlarla yurtdışına aktarılmasına,
 • Kişisel verilerimin pazarlama vb. amaçlarla Kidolog tarafından kullanılmasına, gerektiğinde her türlü kişisel verimin kimlikten arındırılarak anonim hale getirilmek sureti ile akademik çalışmalar, istatistiksel çalışmalar, finansal çalışmalar vb. ortamlarda kullanılmasına
 • Özel nitelikli kişisel verilerimde dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin kanuni zorunluluklar ve/veya yargı mercileri/resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde Kidolog tarafından açıklanabileceğine
 • Kidolog.com’un 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olması nedeni ile özel nitelikli kişisel verilerinin Kidolog tarafından Sağlık Kurumu’na aktarılması sonrasında kidolog’un Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve meri mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarının sona erdiğine
 • www.kidolog.com  internet sitelerinin KVKK bölümünde yayınlanmış
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası
 • Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası
 • Ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer metinleri

okuyarak anladığını ve bu metinlerde yer alan hususların Kidolog tarafından yerine getirilmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Yukarıda mevcut yazıyı ve aydınlatma metnini okudum anladım ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle ONAY VERİYORUM.